Tag: Chúng ta đã thoả thuận với các cầu thủ hoãn trả lương tháng Bảy và tháng Tám..