Tag: Hamburg và các cổ đông truyền thống tập họp ở bộ phận II Đức..